தேசிய மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள் – மன்னார்

மன்னார் ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலுமில்லத்தில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு