தேசிய மாவீரர் நாள் 2019 – ஸ்காட்லாந்து

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2019

காலம் – நவம்பர் 27 புதன்கிழமை

நேரம் – 11.00 மணிக்கு நிகழ்வுகள் ஆரம்பமாகும்

நடைபெறும் இடம்
THE WOODSIDE HALL
36, GLENFARG STREET,
GLASGOW, G20 7QF
SCOTLAND