தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2019 – பிரித்தானியா


தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2018

காலம் – நவம்பர் 27 புதன்கிழமை

நேரம் – வழமை போல் காலை 10.30 மணிக்கு மண்டபம் திறக்கப்பட்டு 11.30 மணிக்கு நிகழ்வுகள் ஆரம்பமாகும்

நடைபெறும் இடம்

1. ExCeL London
Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway, London E16 1XL